Informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu s vedením v databázi respondentů za účelem zjišťování kvality produktů a služeb a jejich zlepšení

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČO 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje:
telefon +420 225 977 111
e-mail osobni.udaje@cncenter.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení Martina Růžičková
telefon +420 225 977 717
e-mail dpo@cncenter.cz

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Dáváte nám možnost, abychom Vás vedli v naší databázi respondentů za účelem provádění průzkumů a dotazování s cílem zlepšit kvalitu našich produktů a služeb a abychom Vás za tímto účelem po dobu trvání Vašeho souhlasu oslovovali. 

Za účelem Vašeho uvedení do databáze, ve které následně budete figurovat jako potenciální respondent, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, typicky:

  • kontaktní a identifikační údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu)
  • věk
  • pohlaví
  • profese

Za účelem provádění konkrétního výzkumu, jehož budete respondentem,  a při vyhodnocování jeho výsledků a odpovědí, budeme zpracovávat typicky: 

  • Vaše sociografické ukazatele a Vaše spotřebitelské chování (např. velikost obce, ve které žijete, nákupní zvyklosti  a preference, ochotu utrácet za naše produkty, apod.)
  • audio/audiovizuální záznamy (videozáznamy a audionahrávky)
  • údaje o vyplacené odměně a údaje potřebné pro její zaslání, jak je číslo bankovního účtu nebo poštovní adresa pro zaslání odměny, a to vždy za předpokladu, že bude v daném případě odměna vyplácena

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat včetně všech jejích aktualizací provedených z Vaší strany. Tento souhlas je právním základem pro zpracování osobních údajů. Vámi udělený souhlas budeme archivovat po dobu zpracování osobních údajů v databázi respondentů a dále čtyři roky po jeho ukončení, a za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti. Souhlas se zpracováním osobních údajů v databázi respondentů lze kdykoli ukončit žádostí odeslanou na e-mailovou adresu vyzkumy@cncenter.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v databázi respondentů není povinný a v případě, že nám ho nedáte, nebudeme Vás moci oslovit, až budeme dělat průzkum a zjišťovat názory našich čtenářů, ačkoliv byste byl pro daný průzkum vhodný respondent. 

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci naší společnosti, případně externí zpracovatelé, kteří jsou pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje budou primárně uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných ve státech Evropského hospodářského prostoru. Někteří externí zpracovatelé, které naše společnost využívá, však mohou být usazeni i mimo území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (včetně USA), či z takového území mít k Vašim údajům vzdálený přístup. 

Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro vedení v databázi respondentů po dobu dvou let, pokud nám souhlas na naší žádost neprodloužíte, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Vaše výstupy a odpovědi poskytnuté v rámci průzkumu, do kterého jste se zapojili, budeme zpracovávat po dobu 12 měsíců a následně, po uplynutí této doby, je budeme zpracovávat v agregované podobě a nebude se tak již jednat o osobní údaje.  

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů:

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel. +420 234 665 111

e-mail: posta@uoou.cz 

webové stránky: https://www.uoou.cz