Všeobecné obchodní podmínky vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s. pro dodávku periodického tisku formou předplatného platné od 18. srpna 2014

Čl. 1 Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále pouze obchodní podmínky) pro dodávku periodického tisku formou předplatného upravují smluvní vztahy mezi předplatitelem periodického tisku (dále jen „předplatitel“) a vydavatelem periodického tisku, společností CZECH NEWS CENTER a.s., se sídlem Praha 7, Komunardů 1584/42, PSČ 170 00, IČ: 02346826, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490 (dále jen „vydavatel“). Doručování předplatného zajišťuje Česká pošta, s. p. (dále jen „distributor“).
 2. Vydavatel je oprávněn vydávat periodický tisk v souladu s právními předpisy platnými v České republice.
 3. Předplatitel je fyzická či právnická osoba, která s vydavatelem uzavřela smlouvu o doručování předplacených periodik.
 4. Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením objednaného periodika předplatiteli, na základě objednávky předplatného, nebo úhradou předplatného.
 5. Distributor je vydavatelem zmocněn k doručování objednaných titulů a k provádění správy předplatného (přijímání a zpracování objednávek, reklamací změn a ukončení), dále také k inkasu předplatného na interní účet distributora, upomínání pohledávek za neuhrazené předplatné, vystavování dokladů k úhradě a daňových dokladů jménem vydavatele.
 6. Při doručování do zahraničí je k ceně předplatného připočítáváno poštovné dle platného tarifu společnosti Česká pošta, s.p.

Čl. 2 Objednání předplatného

 1. Základem pro vznik právního vztahu mezi předplatitelem a vydavatelem je učinění objednávky předplatitelem u distributora, případně u vydavatele.
 2. Objednávku předplatného lze učinit telefonicky, písemně, faxem, elektronickou poštou (e-mail), nebo prostřednictvím internetového objednávkového formuláře (viz k tomu určené kontaktní údaje).
 3. Objednávka by měla obsahovat tyto údaje:Vydavatel potvrdí přijatou objednávku tím, že předplatiteli prostřednictvím distributora vystaví a zašle doklad k úhradě.
  1. Fakturační adresa a doručovací adresa (v případě, že není totožná s fakturační adresou)
  2. Příjmení a jméno / název firmy
  3. Ulice a číslo domu
  4. PSČ a obec
  5. Telefon, fax, e-mail
  6. IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu / spojovací číslo (SIPO) g. g. Název periodika
  7. Datum zahájení odběru (není-li uvedeno, je předplatné zahájeno od nejbližšího možného termínu)
  8. Rozsah odběru (v případě deníků, např.: po-so, po-pá,…)
  9. Počet výtisků (není-li uveden, bude v každý den vydání doručen pouze jeden výtisk)
  10. Trvání předplatného (není-li uvedeno, objednávka je považována za objednávku na dobu neurčitou)
  11. Způsob úhrady: faktura, poštovní poukázka, SIPO, platební karta, e-složenka, e-faktura
  12. Frekvence plateb (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční) Objednávka, která neobsahuje některý z uvedených údajů, nemusí být vydavatelem akceptována.
 4.  Předplatitel je povinen včas oznámit (prostřednictvím uvedených kontaktů) jakékoli změny údajů uvedených v objednávce. Opomeneli předplatitel oznámit tyto změny nebo je oznámí opožděně, nese odpovědnost za škodu tím způsobenou (např. dodávka titulů na nesprávnou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou úhradu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost daňových dokladů kvůli chybným či neúplným údajům).
 5. Objednáním předplatného souhlasí předplatitel se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze vydavatele jakožto správce, a s jejich užitím pro nabízení výrobků a služeb vydavatele a/nebo třetích stran včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., na dobu neurčitou, do odvolání souhlasu. Předplatitel rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených vydavatelem jakožto správcem. Předplatitel bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce (vydavatele) odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
 6. Vznikne-li předplatiteli nárok na vrácení části uhrazeného předplatného, bude mu příslušná částka distributorem jménem vydavatele vrácena (předplatitel, který si vyžádal doručování daňových dokladů, obdrží opravný daňový doklad) formou zápočtu s předplatným vyměřeným na další předplatitelské období. Nelze-li nárok předplatitele započítat (např. pro ukončení předplatného), bude částka poukázána peněžní poukázkou (typ B) nebo převodem na bankovní účet.

Čl. 3 Úhrada předplatného

 1. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou předplatiteli dodávány objednané a zaplacené výtisky periodik vydávaných vydavatelem.
 2. Doklad k úhradě předplatného obdrží předplatitel nejpozději do 4 týdnů od zahájení doručování; v případě prodloužení předplatného, nejpozději 6 týdnů před začátkem dalšího předplatitelského období.
 3. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum úhrady předplatného (tj. datum připsání předplatného na příslušný účet) nebo datum dodání výtisků, podle toho, co nastane dříve. Předplatitel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, obdrží do 14 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad vystavený distributorem jménem vydavatele. 
 4. Dojde-li k zahájení dodávek objednaného titulu, avšak předplatitel neuhradí předplatné, vzniká vydavateli pohledávka za příslušným předplatitelem. Distributor je z pověření vydavatele oprávněn k upomínání nezaplaceného předplatného. V případě neuhrazeného předplatného po lhůtě splatnosti, mohou být dodávky objednaného tisku okamžitě ukončeny a předplatitelský vztah zrušen. Zrušení předplatitelského vztahu neznamená zrušení závazku předplatitele uhradit dlužné předplatné vydavateli.

Čl. 4 Dodávka objednaných titulů, změny a reklamace

 1. Doručování objednaného titulu předplatiteli bude zahájeno bez zbytečného odkladu po doručení objednávky (není-li předplatitelem stanoveno jinak). Vlastnické právo k výtiskům přechází na předplatitele resp. odběratele okamžikem jejich doručení.
 2. Předplatitel je oprávněn požádat vydavatele o přerušení doručování předplaceného titulu na určenou dobu, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Vydavatel není povinen dodávku přerušit v případě, kdy by celková doba přerušení v průběhu jednoho kalendářního roku překročila 6 měsíců. Vydavatel se zavazuje přerušit doručování v souladu s touto žádostí od nejbližšího možného termínu nebo od pozdějšího termínu určeného v žádosti.
 3. Výtisky objednaného periodika jsou dodávány jeho vložením do poštovní schránky nebo osobním převzetím pověřenou osobou. Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech, v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaných výtisků. Schránka musí být řádně označena jménem a příjmením/názvem předplatitele a musí umožňovat volné vložení výtisků tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo k poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před vytažením nepovolanou osobou. Vydavatel neodpovídá za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných výtisků, pokud je nezavinil, zejména v případě, kdy nebudou splněny podmínky uvedené v předešlé větě.
 4. Předmětem reklamace dodávek objednaných titulů může být nedodání předplaceného počtu výtisků, pozdní dodání (v případě deníků do 7.30 v den vydání, v případě časopisů do 16:00 v den vydání), dodání neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku. Reklamace je možné uplatnit u distributora (viz kontaktní údaje).
 5. Reklamace dodávek objednaných titulů má být učiněna nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání. Opožděné reklamace nemusí být akceptovány.
 6. V případě oprávněné reklamace má předplatitel nárok na nové doručení reklamovaného výtisku.

Čl. 5 Marketingové akce

 1. Marketingovými akcemi se rozumí nabídka a poskytnutí zvláštního plnění (dárky, slevy, nebo jiné benefity) předplatiteli v případě uzavření smlouvy na předplatné a zaplacení celé částky předplatného, v souladu s pravidly příslušné marketingové akce. Marketingové akce se vztahují pouze k novým objednávkám předplatného (není-li stanoveno v marketingové akci jinak), nikoliv k již existujícím odběrům.
 2. Marketingové akce jsou platné pouze pro území České republiky. Vydavatel neposkytuje plnění v rámci marketingové akce (včetně slev) mimo území České republiky.
 3. Předplatitel nemůže využít zvláštní nabídku v marketingové akci, pokud během předcházejících tří měsíců bylo zrušeno předplatné téhož titulu na téže adrese předplatitele (nebo odběratele). V takovém případě je předplatné řádně objednáno, avšak podmínky marketingové akce se na něj nevztahují. V případě pochybností si vydavatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nový odběr předplatného splňující nárok na poskytnutí zvláštního plnění v rámci marketingové akce, či nikoliv.
 4. Povinnost vydavatele poskytnout zvláštní plnění v rámci marketingové akce zaniká v případě, kdy předplatitel poruší podmínky stanovené pro jejich poskytnutí v rámci konkrétní marketingové akce.
 5. Předplatné uzavřené v rámci marketingové akce nelze ukončit ze strany předplatitele před uplynutím doby, na kterou je zaplaceno, a nelze snížit počet takto uhrazených odebíraných výtisků.
 6. Plnění v rámci marketingové akce je vždy odesíláno na adresu předplatitele (plátce předplatného), a to i v případě, kdy odběratelem je odlišná osoba. Plnění bude odesláno buď jako poštovní zásilka nebo kurýrní službou. Vydavatel zasílá plnění zpravidla do 30 dnů od zaplacení předplatného.
 7. Pokud se odeslané plnění vrátí z adresy pro doručení zpět vydavateli jako nedoručené, bude poskytnuto pouze na základě žádosti předplatitele, přičemž náklady spojené s opětovným doručením resp. poskytnutím může nést předplatitel.
 8. V případě, že v rámci konkrétní marketingové akce není již stanovené plnění k dispozici, vyhrazuje si vydavatel právo zaslat předplatiteli obdobné plnění ve srovnatelné hodnotě.
 9. Zvláštní plnění k předplatnému není prodávaným zbožím, a proto není vydavatelem fakturováno. Vydavatel při jeho případné reklamaci vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele zvláštního plnění. Předplatitel bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli zvláštního plnění. V této souvislosti předplatitel bere na vědomí, že dodavatel může být zahraničním subjektem, který neposkytuje dvouletou záruku na zboží. 

Čl. 6 Kontaktní adresa předplatitele

 1. Pro účely doručování korespondence předplatiteli se kontaktní adresou rozumí jeho adresa uvedená při objednávce předplatného. Pokud předplatitel neoznámí (prostřednictvím uvedených kontaktů) jinou adresu, bude korespondence považována za doručenou, uplynutím třetího dne ode dne jejího odeslání na kontaktní adresu, která byla uvedena při objednávce.
 2. Není-li výslovně sjednáno jinak, nemusí být korespondence určená předplatiteli zasílána doporučeně.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují ve stanoveném rozsahu smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem ohledně doručování tisku a správy předplatného.
 2. S textem obchodních podmínek se může každý zájemce o předplatné seznámit na internetových stránkách předplatného jednotlivých titulů.
 3. Objednáním předplatného předplatitel souhlasí s obsahem těchto podmínek.
 4. V případě změny obchodních podmínek je tato změna zapracována do jejich textu a je publikována jako součást plného textu obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek se nevztahuje na aktuální období předplatného, která byla zahájena před nabytím její účinnosti.
 5. Smluvní vztah mezi předplatitelem a vydavatelem se řídí výlučně českými právními předpisy, případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje. Veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi předplatitelem a vydavatelem budou rozhodovány k tomu příslušným soudem v České republice.
 6. Pokud je předplatitel podnikatelem, neuplatní se ustanovení § 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Čl. 8 Kontaktní údaje 

Veškeré objednávky, reklamace či změny předplatného může předplatitel uskutečnit prostřednictvím níže uvedených kontaktů: 

 • bezplatná telefonní linka: 800 300 302
 • e-mail: predplatne.cnc@cpost.cz
 • fax: 267 196 287
 • poštovní adresa distributora: Česká pošta, s.p. , oddělení periodického tisku, Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3 

Předplatitelský servis vydavatele:

 • tel.: 225 977 926
 • e-mail: predplatne@cncenter.cz 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 18. srpna 2014