Rámcová pravidla soutěží pořádaných společností CZECH NEWS CENTER a.s. pro registrované uživatele služby informační společnosti (dále jen „Pravidla“)

Úvodní ustanovení

1. Společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „Pořadatel“) pořádá dle svého uvážení soutěže pro registrované uživatele služby informační společnosti Pořadatele.

2. Soutěží se pro účely těchto Pravidel (dále jen „Soutěž“) rozumí soutěž organizovaná Pořadatelem na oficiálních stránkách Pořadatele označená jako „Soutěže s registracemi na webu“ a zpřístupněná pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům služby informační společnosti Pořadatele.

3. Pořadatel vyhlašuje Soutěž vždy uveřejněním příspěvku na příslušné internetové stránce Pořadatele v rozhraní přístupném pro registrované a přihlášené uživatele služby informační společnosti Pořadatele. Soutěže jsou zpravidla založeny na principu zasílání soutěžního příspěvku. Soutěžním příspěvkem je zejména:

a) odpověď na Soutěžní otázku,

b) splnění jiného úkolu, např. v podobě nahrání či zaslání obsahu, zejm. soutěžní fotografie, videa, určitého komentáře apod.,

které Soutěžící vkládá spolu s dalšími potřebnými informacemi pro realizaci Soutěže do příslušného Soutěžního formuláře.

4. Pořadatel vždy při vyhlášení Soutěže určí konkrétní parametry dané Soutěže, zejm. podobu jednotlivých soutěžních příspěvků, termín uskutečnění Soutěže, způsob určení výherce, počet a specifikaci výher a jiné případné podmínky Soutěže (dále jen „Dodatečná pravidla“). Pokud není v Dodatečných pravidlech určeno Pořadatelem jinak, bude výherce dané Soutěže vylosován.

5. Tato Pravidla vždy doplňují ustanovení Dodatečných pravidel. Pokud bude ustanovení Dodatečných pravidel konkrétní Soutěže odlišné od těchto Pravidel, má takové ustanovení Dodatečných pravidel přednost.

Účast v Soutěži

1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze plně svéprávné fyzické osoby: 

  • které jsou registrovanými a přihlášenými uživateli služby informační společnosti Pořadatele. Tato registrace do služby musí být aktivní po celou dobu trvání Soutěže,
  • s doručovací adresou na území České republiky,
  • starší 18 let (v den zapojení do Soutěže),
  • jenž bez výhrad souhlasí s Pravidly i Dodatečnými pravidly a zavazují se je dodržovat,
  • pokud nejsou v pracovním či obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli (dále jen „Zaměstnanec Pořadatele“) či nejsou osobou blízkou, ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Zaměstnance Pořadatele,

a přihlásili se do předmětné Soutěže (dále jen „Soutěžící“).

2. Soutěžící prohlašuje, že veškeré jím sdělené údaje do Soutěže jsou pravdivé a úplné.

3. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě získání výhry, poskytne na žádost Pořadatele krátký rozhovoru, svolení s pořízením foto a video dokumentace z předání výhry a s uveřejněním výše uvedeného na internetových stránkách Pořadatele, na nichž byla předmětná Soutěž uveřejněna.

4. Zapojením se do Soutěže, tj. účastí v Soutěži, Soutěžící souhlasí s těmito Pravidly i s Dodatečnými pravidly a zavazuje se je dodržovat.

5. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze Soutěže Soutěžící, jenž:

  • nesplní tato Pravidla či Dodatečná Pravidla,
  • porušuje, obchází či zneužívá tato Pravidla či Dodatečná Pravidla,
  • by mohl poškodit dobré jméno Pořadatele, jeho výrobků a služeb či třetích osob,
  • jedná v rozporu se zákonem a/nebo dobrými mravy.

O tom, zda je Soutěžící oprávněn účastnit se Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Soutěžící bere na vědomí, že v případě veřejných Soutěžních příspěvků může být tento Pořadatelem odstraněn. Pokud se tak stane před vyhodnocením Soutěže Pořadatelem je Soutěžící rovněž ze Soutěže vyloučen. Soutěžící nemá v případě vyloučení ze Soutěže nárok na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

6. Soutěžící je oprávněn do jedné konkrétní Soutěže zaslat pouze jeden soutěžní příspěvek, není-li Pořadatelem stanoveno pro danou Soutěž jinak. V případě, že Soutěžící v rozporu s tímto pravidlem zašle do Soutěže více soutěžních příspěvků, bude brán v potaz pouze první soutěžní příspěvek takového Soutěžícího.

7. V případě potřeby stanovení doby doručení soutěžního příspěvku Soutěžícího je rozhodující čas jeho doručení v systému Pořadatele. V případě potřeby posouzení správnosti a přesnosti soutěžního příspěvku Soutěžícího bude rozhodující výsledek zjištěný Pořadatelem. V případě dodatečné změny výsledků akce, která byla předmětem soutěžního dotazu (např. následné vyloučení sportovce při sportovní události pro doping atp.), je pro hodnocení Soutěže rozhodující první výsledek zjištěný Pořadatelem, tzn. první oficiálně zveřejněný výsledek předmětné akce.

8. Výherci budou určeni Pořadatelem stanoveným způsobem buď v těchto Pravidlech a/nebo v Dodatečných Pravidlech. Výhercem se může stát (tzn. bude vybírán Pořadatelem) pouze ze Soutěžících, kteří splnili veškerá pravidla dané soutěže a poslali správnou soutěžní odpověď, příp. soutěžní příspěvek splňující Pravidla. Soutěžící může v rámci dané Soutěže získat vždy pouze jednu soutěžní výhru.

9. Výherci budou o své výhře informováni Pořadatelem soukromou zprávou zaslanou na e-mail uvedený výhercem v rámci registrace služby informační společnosti Pořadatele, tzn. Uvedený v rámci účtu, ze kterého výherce zaslal výherní odpověď, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne ukončení Soutěže, nestanoví-li Pořadatel v rámci konkrétní Soutěže jinak. Soutěžící, kteří nezískali výhru, nebudou Pořadatelem vyrozuměni.

10. Pokud je výhra zasílána fyzicky, výherce je povinen zaslat Pořadateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne kontaktování jméno, příjmení a adresu na území České republiky pro účely zaslání výhry. V případě, že tak výherce neučiní či se ho Pořadatelem nepodaří kontaktovat, propadá výhra Pořadateli a ten je oprávněn v souladu s Pravidly a Dodatečnými pravidly dané Soutěže určit nového výherce či výhru neudělit, dle volby Pořadatele.

11. Výhra bude výherci zaslána na adresu jím uvedenou (v případě fyzicky zasílané výhry) nebo na registrovaný e-mail Soutěžícího, s nímž se účastnil Soutěže (v případě elektronicky zasílané výhry), a to nejpozději do 45 pracovních dnů ode dne zaslání adresy výherce, resp. určení výherce. Pokud si v případě fyzicky zaslané výhry výherce tuto výhru nevyzvedne a ta tak bude zaslána zpět Pořadateli (tedy nebude doručena) propadá výhra ve prospěch Pořadatele. 

Kontakt na Pořadatele

Pro dotazy k Soutěžím slouží e-mail Pořadatele podpora@cncenter.cz. Dotazy jsou vyřizovány v pracovní dny od 8 hod. do 16 hod.

Dílo v Soutěži

Pokud soutěžní příspěvek Soutěžícího naplní znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „AZ“), Soutěžící přihlášením do Soutěže:

 • prohlašuje, že na díle neváznou žádné právní vady, disponuje veškerými právy k dílu, včetně vypořádání veškerých práv s osobami, které jsou v díle zobrazeny či zachyceny, včetně svolení poskytnout takové dílo do Soutěže a užít je způsobem dle těchto Pravidel a
 • uděluje Pořadateli nevýhradní, bezúplatnou licenci k užití díla bez územního a množstevního omezení na dobu trvání majetkových práv, a to k rozmnožování díla, rozšiřování díla, vystavování díla nebo jeho části, k užití díla nebo jeho části sdělováním veřejnosti (zejména sdělováním v rozhlasovém a televizním vysílání a na internetu jakož i sdělováním či rozšiřováním v rámci aplikací, elektronických verzí tištěných periodik), a to zejména, nikoliv však výhradně pro reklamní, umělecké, ilustrační, publikační, propagační, obchodní či jakékoliv jiné účely v jakékoli formě. 

Pořadatel je oprávněn dílo, ať už celé či jeho část, upravit či spojit s jiným dílem. Pořadatel není povinen takto udělenou licenci využít a rovněž není povinen uvádět jméno Soutěžícího při zveřejnění soutěžního příspěvku, pokud má povahu autorského díla. Odhlášení ze Soutěže, nedokončení Soutěže či vyloučení ze Soutěže nemá vliv na již poskytnutou licenci.

Osobní údaje

 1. Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel bude na základě oprávněného zájmu zpracovávat jako správce osobní údaje Soutěžícího, a to za účelem realizace soutěže v rozsahu a za podmínek uvedených v informaci o zpracování osobních údajů. Zpracovávanými osobní údaji jsou zejména: identifikační a kontaktní údaje, údaj o tom, zda je Soutěžící registrovaným uživatelem služby informační společnost, soutěžní odpověď/příspěvek, informace týkající se výhry, příp. další informace poskytnuté Soutěžícím v rámci realizace Soutěže a/nebo komunikace se Soutěžícím související se Soutěží.
 2. Soutěžící účastí v Soutěži bere na vědomí, že v případě výhry bude jeho jméno, příjmení, bydliště a/nebo nickname, příp. podobizna uveřejněna na internetových stránkách Pořadatele, na nichž byla předmětná Soutěž uveřejněna, a to za účelem uveřejnění výherce Soutěže.

Závěrečná ustanovení

 1. Soutěž je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit s konečnou platností sporné situace vzniklé v průběhu Soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. 
 3. Pořadatel je oprávněn ke kontrole splnění všech podmínek v těchto Pravidlech nebo Dodatečných Pravidlech. Pokud Pořadatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a Soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový Soutěžící povinen tuto výhru vrátit, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by v důsledku ztráty výhry mohla Soutěžícímu vzniknout.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit Pravidla či Dodatečná pravidla Soutěže či Soutěž předčasně ukončit. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo ceny v Soutěži nahradit cenami obdobného typu či v obdobné hodnotě.
 5. Pořadatel nemůže garantovat technicky bezchybný průběh Soutěže. Pořadatel zejm. neodpovídá za nedoručení soutěžní odpovědi/příspěvku a rovněž není odpovědný za technické chyby či závady při registraci/přihlášení do služby informační společnosti a/nebo při komunikaci mezi Soutěžícím a Pořadatelem.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tato Rámcová pravidla, v takovém případě aktualizovaná Pravidla nabydou účinnosti jejich uveřejněním (to se však nedotkne případných soutěží již probíhajících v době aktualizace Pravidel, pro ně zůstane v platnosti ta verze Pravidel, kterou Soutěžící odsouhlasil při přihlášení do Soutěže).
 7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Praze dne 11. září 2023