PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI (NOVÉ OD 15.6.2023)

I. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují přístup k obsahu a službám informační společnosti (dále jen Služba) na internetových stránkách (dále jen Internetové stránky) a v aplikacích (dále jen Aplikace) provozovaných společností CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen Provozovatel).

II. Registrace

 1. Uživatel Služby (dále jen Uživatel) získá registrací do Služby na Internetových stránkách nebo v Aplikaci přístup k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny. Pro užívání některých částí Služby může být Provozovatelem požadováno splnění dalších podmínek (např. u Placeného obsahu).
 2. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele do Služby stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup do Služby měnit.
 3. Registrace se vztahuje současně na všechny Internetové stránky a na ty Aplikace, které využívají pro registraci shodné rozhraní s Internetovými stránkami, tj. registrací získá Uživatel přístup ke všem Internetovým stránkám a dále k výše uvedeným Aplikacím v rozsahu, ve kterém jsou podmíněny registrací, s výjimkou těch částí, ke kterým je pro získání přístupu nutné splnit další podmínku stanovenou Provozovatelem. Některé Aplikace mají samostatnou registraci, v takovém případě se na ně registrace podle tohoto odstavce nevztahuje.
 4. Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele ke Službě na základě jeho registrace v případě, že registrovaný Uživatel poruší při užívání Internetové stránky nebo Aplikace ustanovení těchto podmínek nebo právní předpisy, podmínky soutěže, aukce, online hry nebo jiné akce pořádané na Internetové stránce nebo v Aplikaci, nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě Uživatele ještě další osoba. V případech uvedených v tomto odstavci nevzniká nárok na vrácení ani poměrné části předplatného, ani na náhradu škody.
 5. Provozovatel je oprávněn zrušit přístup Uživatele ke Službě na základě jeho registrace v případě, že se Uživatel ke svému registrovanému uživatelskému účtu nepřihlásil v období předcházejících 12 měsíců. 

III. Placený obsah

 1. Některé Internetové stránky a Aplikace obsahují kromě volně přístupného obsahu rovněž obsah, který je přístupný pouze registrovaným Uživatelům po splnění podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku (dále jen „Placený obsah“).
 2. Placený obsah je tvořen obsahem, který je jako Placený obsah na Internetových stránkách nebo v Aplikacích označen a publikován. Provozovatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení zpřístupňovat položky Placeného obsahu i mimo Placený obsah.
 3. Placený obsah bude registrovaným Uživatelům zpřístupněn po splnění některé z níže uvedených podmínek:
  • po úhradě platby za jeho zpřístupnění (na dobu, na kterou byla platba uhrazena)
  • po splnění jiné podmínky stanovené Provozovatelem a uvedené v podmínkách pro poskytnutí příslušného Placeného obsahu.
 4. Samotná registrace nezakládá právo Uživatele na přístup k Placenému obsahu.
 5. Placený obsah bude zpřístupněn bez zbytečného odkladu po:
  • evidenci platby za zpřístupnění placeného obsahu v systému Provozovatele určeného pro příjem plateb
  • evidenci splnění jiné podmínky stanovené Provozovatelem uvedené v podmínkách pro poskytnutí příslušného Placeného obsahu.
 6. Provozovatel je oprávněn měnit rozsah Placeného obsahu, jakož i ukončit nebo přerušit jeho poskytování.

IV. Účast na diskusích

1. V případě, že Provozovatel umožní Uživatelům vkládání jejich vlastního obsahu formou vkládání jejich diskusních příspěvků a umožní vedení diskuse Uživateli

  • v rámci Služby nebo
  • prostřednictvím produktu nebo služby třetí strany, jejichž obsah se zobrazuje v rámci Služby,

berou Uživatelé na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány v rámci Služby (tj. na Internetových stránkách a v Aplikacích) bez časového omezení.

2. Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.

3. Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.

4. Přezdívky v diskusi nesmí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.

5. Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, skupinu diskusních příspěvků nebo všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může Provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.

V. Ostatní práva a povinnosti Uživatelů spojené s registrací do Služby

 1. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace způsobem stanoveným na Internetové stránce nebo v Aplikaci. V takovém případě nevzniká Uživateli nárok na vrácení ani poměrné části předplatného.
 2. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění Služby před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.
 3. Uživatelé jsou povinni užívat Službu takovým způsobem, aby z jejich užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Služby, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost Služby nebo jakékoli její části.
 4. V případě, že pro poskytování Služby jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat Provozovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými Provozovatelem. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů.
 5. Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na Internetových stránkách a v Aplikacích vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto Provozovatel výslovně umožní. V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Internetové stránky nebo do Aplikace pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vlastní obsah ve smyslu tohoto odstavce se považují také diskusní příspěvky Uživatelů, které se řídí pravidly uvedenými v čl. IV. těchto Podmínek. 
 6. Provozovatel si je vědom důležitosti bezpečného internetového prostředí a své úlohy v něm. Provozovatel se o bezpečné internetové prostředí zasazuje, chrání své Služby před teroristickými činy a plně se řídí aplikovatelnou legislativou. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel zakazuje umisťovat na Internetové stránky a/nebo do Aplikací obsah, který naplňuje znaky teroristického obsahu ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu  a Rady (EU) 2021/784 o potírání šíření teroristického obsahu online (dále jen Nařízení). Teroristickým obsahem se ve smyslu uvedeného Nařízení rozumí obsah, který:
  • podněcuje ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541, pokud takový materiál přímo či nepřímo, například formou glorifikace teroristických činů, obhajuje páchání teroristických trestných činů, a vyvolává tím nebezpečí, že může být jeden či více takových trestných činů spáchán;
  • získává osobu nebo skupinu osob ke spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541;
  • získává osobu nebo skupinu osob k účasti na činnostech teroristické skupiny ve smyslu čl. 4 písm. b) směrnice (EU) 2017/541;
  • poskytuje návod k výrobě nebo použití výbušnin, palných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek, nebo k jiným specifickým metodám či technikám za účelem spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541;
  • vyhrožuje spácháním některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541
 7. Uživatelé nesou odpovědnost za veškerý vlastní obsah, který na Internetové stránky a/nebo do Aplikací umístí, včetně obsahu teroristického.  Provozovatel za obsah vkládaný Uživateli neodpovídá s výjimkou případů výslovně stanovených v ustanovení §5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
 8. Provozovatel odstraní teroristický obsah nebo k němu znemožní přístup na příkaz příslušných orgánů v souladu s Nařízením a aplikovatelnou vnitrostátní legislativou.
 9. Provozovatel neadaptoval ke dni nabytí účinnosti těchto Podmínek žádná zvláštní opatření ani automatizované nástroje ve smyslu Nařízení cílící na boj s teroristickým obsahem.
 10. V případě, že by v budoucnu Provozovatel byl ve smyslu Nařízení vystaven teroristickému obsahu, přijme zvláštní opatření na ochranu svých Služeb před teroristickým obsahem. Aplikací uvedených zvláštních opatření může být teroristický obsah odstraněn nebo k němu může být znemožněn přístup. Tato zvláštní opatření, budou-li aplikována, budou vždy užita cíleně, přiměřeně a nediskriminačně tak, aby jejich prostřednictvím bylo dosaženo ochrany Služeb Provozovatele proti jejich zneužití k šíření teroristického obsahu. Uživatel, jehož obsah byl v důsledku takových zvláštních opatření odstraněn nebo k němu byl znemožněn přístup, je oprávněn podat proti takovému postupu Provozovatele stížnost a žádat o obnovení obsahu nebo přístupu k němu. Stížnost může Uživatel Poskytovateli adresovat prostřednictvím e-mailové schránky stiznosti@cncenter.cz  
 11. Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu Internetových stránek a Aplikací ani narušovat jejich provoz (zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na Internetové stránky nebo do Aplikací).

VI. Ochrana autorského práva

 1. Materiály publikované na Internetových stránkách a v Aplikacích mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).
 2. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Internetových stránkách a v Aplikacích pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu Internetových stránek nebo Aplikací, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Internetových stránek nebo Aplikací či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Internetových stránek nebo Aplikací pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem nebo softwarovou ochranou.
 3. Užití autorských děl publikovaných na Internetových stránkách nebo v Aplikacích v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.
 4. V případě, že Uživatel umístí na Internetové stránky nebo do Aplikace obsah v souladu s čl. V, odst. 5 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím Internetových stránek nebo Aplikace obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli časově a územně neomezenou licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na příslušné Internetové stránce nebo v příslušné Aplikaci a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Provozovatel není povinen uvádět označení autora takového obsahu. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na Internetových stránkách nebo do Aplikace pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.

VII. Ostatní ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky pro užívání služby informační společnosti. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách a v Aplikacích nejpozději 14 dnů před nabytím účinnosti změny. Pokud Uživatel nesouhlasí, může ukončit registraci v souladu s čl. V odst. 1 těchto Podmínek.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Internetových stránek a Aplikací, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
 3. Provozovatel provozuje Internetové stránky a Aplikace na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody, ušlého zisku, poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.
 4. V případě, že Internetové stránky nebo Aplikace obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.
 5. Pokud je Uživatel spotřebitelem, může se pro mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, e-mail: adr@coi.cz , internetová adresa adr.coi.cz. Spotřebitel může využít také platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Tyto Podmínky pro užívání služby informační společnosti nahrazují Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek provozovaných společností CZECH NEWS CENTER a.s. a nabývají účinnosti dne 15. 6. 2023.

CZECH NEWS CENTER a.s.