Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky iSport Fantasy ligy

Správce osobních údajů a kontaktní údaje 

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje: 

telefon +420 225 977 111 

e-mail osobni.udaje@cncenter.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení Martina Růžičková

telefon +420 225 977 717

e-mail dpo@cncenter.cz

Zpracovávané osobní údaje, právní základ  a účel zpracování

Registrací do iSport Fantasy ligy provozované v aplikaci (dále jen „Služba“) s námi uzavíráte smlouvu. Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů. 

Za účelem poskytování Služby, včetně její optimalizace, budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: 

a) osobní údaje, které jste nám poskytli při registraci do Služby (povinné – např. email, přezdívka, nebo nepovinné – jejichž poskytnutí je registračním formulářem či prostřednictvím nastavení při přihlášení přes jiný účet umožněno) a údaje o čase Vaší registrace a jejím případném ukončení 

b) osobní údaje, které Služba zaznamenává na základě jejího užívání, zejména údaje o Vašich herních aktivitách (např. změny v týmu) a další aktivita ve Službě pro její správné fungování a optimalizaci; v případě výhry budeme zpracovávat i další údaje nezbytné pro dodání/doručení výhry či pro vyhovění účetním/daňovým předpisům.

Některé Vaše údaje (přezdívka, počet bodů atp.) budeme v rámci Služby zobrazovat i jejím ostatním uživatelům, a to prostřednictvím přehledů/žebříčků dokumentující herní aktivitu uživatelů Služby.

c) údaje o Vašem nastavení Služby 

d) údaje o komunikaci s námi při užívání Služby.

V závislosti na nastavení Vašeho uživatelského rozhraní Služby Vám budeme zasílat informace, které jsou součástí Služby nebo souvisí s jejím poskytováním včetně informací o novinkách týkajících se Služby (newsletter).

Vaši e-mailovou adresu budeme používat pro zasílání našich obchodních sdělení obdobných Službě, a to po dobu jejího poskytování. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji jejich produktů a služeb. Zasílání těchto obchodní sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení. 

Nastavením svého uživatelského profilu nám můžete dát souhlas se zasíláním našich obchodních sdělení, která nemusí být obdobné Službě a obchodních sdělení třetích stran. Výše uvedený souhlas je právním základem pro zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle tohoto odstavce lze kdykoli odvolat ve Vašem uživatelském rozhraní Služby či ve Vašem zařízení a dále v případě obchodních sdělení způsobem v nich uvedeným. V takovém případě ukončíme zpracování Vašich osobních údajů způsobem, pro který byl souhlas odvolán. Shora uvedená nastavení lze kdykoli ve Vašem uživatelském rozhraní Služby či ve Vašem zařízení změnit či obnovit. 

Vámi udělený souhlas budeme archivovat po dobu zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a dále čtyři roky po jeho ukončení, a za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na doložení oprávněnosti zpracování osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje potřebné pro poskytování Služby, nebudeme Vám moci poskytnout Službu nebo její příslušnou část a neuzavřeme s Vámi smlouvu o jejím poskytnutí, případně dodatek k ní. 

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat.

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci společnosti CNC, případně externí zpracovatelé, kteří jsou pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů. 

Vaše osobní údaje budou primárně uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných v některém z členských států Evropské unie nebo EHS. Někteří externí zpracovatelé, které společnost CNC využívá, však mohou být usazeni i mimo území Evropské unie a EHS (včetně USA), či mít z takového území k Vašim údajům vzdálený přístup. Takové třetí země mohou mít nižší úroveň ochrany osobních údajů, než je v České republice. To může znamenat horší uplatňování Vašich práv podle GDPR. Tito partneři však mají přístup jen k nezbytným údajům pro jejich činnost a bezpečnost zpracování Vašich osobních údajů je zajištěna i pomocí tzv. standardních smluvních doložek, od kterých se nelze odchýlit a které vydala Evropská komise či rozhodnutím Evropské komise o poskytnutí odpovídající ochrany v takovém státě (od července 2023 se takové rozhodnutí uplatňuje i pro nový rámec ochrany mezi EU a USA).

Aktuální seznam zpracovatelů Vám společnost CNC poskytne na vyžádání.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále s ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících ze smlouvy. 

Vámi při registraci nebo kdykoli později poskytnuté nebo upravené nepovinné osobní údaje, které jste sami nesmazali dříve, budeme zpracovávat do doby ukončení poskytování Služby.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro zasílání obchodních sdělení na základě souhlasu bez časového omezení, a to do odvolání Vašeho souhlasu. 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.). 

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). 

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz