Informace o zpracování osobních údajů pro zájemce o personalizovaná videa

Správce osobních údajů a kontaktní údaje 

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“)

 

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 225 977 111
E-mail: osobni.udaje@cncenter.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení: Martina Růžičková
Telefon: +420 225 977 717
E-mail: dpo@cncenter.cz

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Využíváte naší nabídky získat personalizované video, které bude obsahově korespondovat s Vašimi zájmy a které si budete moci opakovaně přehrávat (dále jen „Video“). Abychom mohli taková Videa vytvářet, potřebujeme získat některé Vaše osobní údaje a Váš souhlas s jejich zpracováním. 

Osobními údaji, které budeme pro účel popsaný výše zpracovávat a s jejichž zpracováním nám udělujete souhlas, jsou Vaše jméno a příjmení, pohlaví, emailová adresa, fotografie s Vaší podobiznou a také údaje o Vašich preferencích, které jsou podkladem pro volbu scén ve Videu a jeho personalizaci. 

Právním základem pro takové zpracování Vašich osobních údajů je Vámi udělený souhlas s takovým zpracováním. 

Poskytnutí osobních údajů není povinné. V případě, že nám osobní údaje v rozsahu zde specifikovaném neposkytnete, nemůžete využít možnost získat personalizované Video. 

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci naší společnosti, případně externí zpracovatelé, kteří jsou pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje budou primárně uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných v členských státech Evropské unie. Někteří externí zpracovatelé, které naše společnost využívá, však mohou být usazeni i mimo území Evropské unie a EHS (včetně USA), či z takového území mít k Vašim údajům vzdálený přístup.

Doba zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat od okamžiku jejich poskytnutí po dobu tří (3) měsíců a to v případě, že potvrdíte svou emailovou adresu prostřednictvím odkazu, který Vám do Vaší emailové schránky zašleme. Pokud takové potvrzení neprovedete ve lhůtě dvou (2) týdnů od jeho doručení do Vaší emailové schránky, smažeme Vaše veškeré osobní údaje a nebudeme je nadále zpracovávat. Máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat buď prostřednictvím příslušného odkazu, který jste obdržel do Vaší emailové schránky spolu s Videem nebo prostřednictvím emailové adresy osobni.udaje@cncenter.cz 

V takovém případě rovněž nebudeme nadále Vaše osobní údaje zpracovávat. 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.). 

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o Vámi udělená souhlas, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). 

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz