Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s dotazy, žádostmi či jinou formou komunikace

Správce osobních údajů a kontaktní údaje 

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje: 

telefon +420 225 977 111 

e-mail osobni.udaje@cncenter.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení Martina Růžičková

telefon +420 225 977 717

e-mail dpo@cncenter.cz

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Pokud nás kontaktujete s dotazem, požadavkem, redakčním tipem, zpětnou vazbou či jinou obdobnou formou komunikace (dále jen „podnět“), uplatnění práv ve vztahu k námi poskytovanému plnění či žádostí podanou na základě určitého právního předpisu (např. obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, nařízením o digitálních službách, tzv. DSA) - (dále jen „žádost“), budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem realizace a vyřízení takové komunikace s Vámi, její evidence a doložení jejího vyřízení či ochrany našich práv a právních nároků. V případě redakčních tipů či zpětné vazby můžeme tyto rovněž zpracovávat za účelem rozvoje našich produktů a služeb a za účelem jejich publikace (zejm. v případě redakčních tipů) v námi vydávaných periodikách, provozovaných webových stránkách či na námi spravovaných profilech na sociálních sítích.

Právním základem pro takové zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na komunikaci s Vámi, rozvoji našich produktů a služeb (včetně případné publikace u redakčních tipů) – v případě podnětu, splnění právních povinností – v případě žádostí, plnění smluvních povinností - v případě uplatnění práv ve vztahu k námi poskytovanému plnění. K těmto právním základům může rovněž přistoupit oprávněný zájem naší společnosti na ochraně našich práv a právních nároků při potřebě doložení našeho souladu s právními předpisy či smlouvou.

Zpracovávané osobní údaje závisí na povaze konkrétní komunikace s Vámi, nejčastěji se bude jednat o Vaše identifikační a kontaktní údaje, obsah komunikace s Vámi, způsob jejího vyřízení a jiné s touto komunikací či tvrzenými informacemi související údaje, které jsou potřebné pro realizaci jejího vyřízení. Komunikaci s Vámi týkající se uplatnění práv ve vztahu k námi poskytovanému plnění zpracováváme ve spojitosti s údaji zpracovávanými v souvislosti s daným plněním. Podrobnosti k takovému zpracování naleznete v příslušné informaci o zpracování vztahující k danému plnění (produktu/službě), kterou Vám poskytujeme. Rozcestník jednotlivých informací naleznete na této stránce

Je Vaším právem, nikoliv povinností, obrátit se na nás s výše uvedenou komunikací. V případě automatizovaného zpracování Vašich osobních údajů správce nepoužívá automatizované rozhodování, včetně profilování, které by mohlo mít dopad na Vaše práva.

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat.

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci společnosti CNC, případně externí zpracovatelé, kteří jsou pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů. 

Vaše osobní údaje budou primárně uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných v některém z členských států Evropské unie nebo EHS. Někteří externí zpracovatelé, které společnost CNC využívá, však mohou být usazeni i mimo území Evropské unie a EHS (včetně USA), či mít z takového území k Vašim údajům vzdálený přístup. Takové třetí země mohou mít nižší úroveň ochrany osobních údajů, než je v České republice. To může znamenat horší uplatňování Vašich práv podle GDPR. Tito partneři však mají přístup jen k nezbytným údajům pro jejich činnost a bezpečnost zpracování Vašich osobních údajů je zajištěna i pomocí tzv. standardních smluvních doložek, od kterých se nelze odchýlit a které vydala Evropská komise či rozhodnutím Evropské komise o poskytnutí odpovídající ochrany v takovém státě (od července 2023 se takové rozhodnutí uplatňuje i pro nový rámec ochrany mezi EU a USA).

Aktuální seznam zpracovatelů Vám společnost CNC poskytne na vyžádání.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme primárně zpracovávat po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, která ve většině případů nepřesáhne dobu 4 let (pokud pro to není dán důvod v podobě oprávněných zájmů správce na ochraně jeho práv a právních nároků, např. pokračující řízení). Při určení doby nezbytné pro naplnění účelu zpracování osobních údajů bude brána v potaz zejm. povaha komunikace (zda se jedná o žádosti uplatňované na základě právních předpisů, uplatňovaná práva ze smluvního plnění či běžné podněty), její případný stav, příslušná zákonná promlčecí doba a pravděpodobnost či uskutečnění vznesení právních nároků. 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.). 

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). 

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.