Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky soutěží v elektronickém sportu

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje:
telefon +420 225 977 111
e-mail osobni.udaje@cncenter.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení Martina Růžičková
telefon +420 225 977 717
e-mail dpo@cncenter.cz

Zpracovávané osobní údaje, právní základ  a účel zpracování

Registrací do soutěže v elektronickém sportu provozované naší společností (dále jen „Soutěž“) s námi uzavíráte smlouvu. Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů.

Za účelem Vaší účasti v Soutěži budeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:
a) osobní údaje, které jste nám poskytli při registraci do Soutěže (povinné nebo nepovinné, jejichž poskytnutí je registračním formulářem umožněno) a o čase Vaší registrace a jejím případném ukončení,
b) osobní údaje, které se vztahují k Vaši účasti v Soutěži (zejména údaje o Vašich výsledcích a umístění v Soutěži a o Vašich aktivitách v rámci Soutěže). Konkrétní osobní údaje odpovídají veličinám uváděným resp. sledovaným v rámci příslušné Soutěže a jejich případné akumulaci, pokud ji příslušná Soutěž umožňuje; podrobná specifikace osobních údajů je uvedena v nastavení uživatelského profilu a/nebo v popisu příslušné Soutěže,
c) údaje o Vašich uživatelských nastaveních v rámci Soutěže
d) údaje o komunikaci s námi nebo s ostatními účastníky Soutěže realizované v rámci Soutěže
e) údaje o poskytnutí ceny v Soutěži, pokud Vám na ní vznikl nárok, včetně identifikace ceny, způsobu a času jejího předání a případného čísla bankovního účtu.

Vaše údaje v rozsahu Váš nick a herní statistiky a výsledky z předmětné soutěže budeme uveřejňovat. Právním základem je náš oprávněný zájem na provozování publicistiky, šíření informací a rovněž na rozvoji našich produktů a služeb.

Vaši e-mailovou adresu budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících se Soutěží nebo s jinými Soutěžemi. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji jejich produktů a služeb. Zasílání těchto obchodních sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje potřebné pro Vaši účast v Soutěži, nebudeme Vám moci účast na Soutěži umožnit.  

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci naší společnosti, případně externí zpracovatelé, kteří jsou pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání příslušné Soutěže a dále s ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, po dobu 10 let od ukončení příslušné Soutěže. Po dobu po ukončení příslušné Soutěže bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících z pořádání Soutěže.  

Vaše osobní údaje v rozsahu nick, herní statistiky a výsledky z předmětné soutěže mohou být předány partnerům dané soutěže za účelem jejich publikace.

Vaši e-mailovou adresu budeme zpracovávat pro zasílání obchodních sdělení po dobu Vaší účasti na Soutěži a po dobu dvou let od jejího skončení.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.